ਲੋਡਿੰਗ / ਸਿਪਿੰਗ

ਐਸਐਸ- ਸੀਆਰਸੀ - ਲੋਡੰਗ - ਐਚਐਕਸਐਮ

ਐਸਐਸ- ਸੀਆਰਐਸ - ਲੋਡੰਗ - ਐਚਐਕਸਐਮ

ਕੰਟੇਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸ - ਐਚਆਰਸੀ - ਲੋਡਿੰਗ - ਐਚਐਕਸਐਮ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ - ਐਚਆਰਪੀ - ਲੋਡਿੰਗ - ਐਚਐਕਸਐਮ ਨੂੰ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਲੋਡ ਕਰਨਾ.